Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną w wielu dziedzinach. Wiodące obszary są następujące:


prawo korporacyjne


Tworzenie i likwidacja spółek handlowych, spółek cywilnych, fundacji i stowarzyszeń. Przekształcanie, łączenia i podziały spółek. Proponowanie optymalnych rozwiązań dla prowadzenia działalności gospodarczej. Bieżąca obsługa prawna spółek w tym sporządzanie umów, aneksów, uchwał oraz opinii.


prawo kontraktów


Prawidłowo skonstruowana umowa to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorcy. Dokładamy starań, aby przygotowywane przez nas umowy najpełniej zabezpieczały interes Klienta. Przygotowujemy postanowienia umowne służące zapewnieniu wykonania kontraktu, jak też opracowujemy zabezpieczenia prawne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dzięki temu prowadzenie działalności gospodarczej jest pewniejsze i bardziej przewidywalne.


prawo pracy


Przygotowujemy wszelkie dokumenty, które dotyczą świadczenia pracy. Obejmują one min. umowy o pracę, regulaminy, układy zbiorowe pracy. Doradzamy w rozwiązaniu sporów między pracodawcą, a pracownikiem pokazując optymalne sposoby ich zakończenia.


prawo nieruchomości


Nabycie nieruchomości wymaga podjęcia wielu czynności prawnych i faktycznych prowadzących do bezpiecznej realizacji transakcji. Tak samo jest w postępowaniach administracyjnych, które związane są z procesem budowlanym. Skorzystanie z pomocy prawnej może być w takich sytuacjach przydatne. Taką pomoc zapewniamy.


prawo ochrony danych osobowych


Sporządzamy projekty dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, w tym: polityki ochrony danych osobowych, wzory zarządzeń, instrukcji, oświadczeń, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, ewidencji i rejestrów w tym rejestru czynności przetwarzania, projektów umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Badamy zgodność postanowień umów z przepisami o ochronie danych osobowych w tym przepisami RODO. Przygotowujemy wewnętrzne regulaminy dotyczące ochrony danych osobowych.


negocjacje


Reprezentujemy Klientów w prowadzonych przez nich negocjacjach biznesowych. Doradzamy także, jak optymalnie zakończyć spór z kontrahentem bez kierowania sprawy na drogę sądową. Uczestniczymy w rokowaniach zmierzających do polubownego zakończenia zaistniałego sporu. Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej strategii negocjacyjnej oraz uzgadniamy warunki porozumień między stronami sporu dbając, aby zabezpieczały one interes Klientów.


spory sądowe


Sprawujemy zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji. Występujemy w imieniu i na rzecz Klientów przed organami administracji publicznej. Czuwamy, aby ich prawa były należycie chronione na każdym etapie postępowania.