Świadczymy pomoc prawną Klientom indywidualnym min. w następujących sprawach:

•odszkodowawczych: reprezentujemy poszkodowanych w sprawach związanych z likwidacją szkody przed ubezpieczycielem, postępowaniach sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń, których przedmiotem jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych ze szkodą w mieniu lub na osobie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta z tytułu wypadków), dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia AC.
•z zakresu prawa pracy: odwołania od rozwiązania umów o pracę, o zapłatę premii i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, o zapłatę zadośćuczynienia za mobbing w miejscu pracy;
•rodzinnych: o rozwód, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o podział majątku po rozwodzie, o ubezwłasnowolnienie;
•cywilnych: o zapłatę, o zasiedzenie nieruchomości, przeciwko bankom w sprawach kredytów mieszkaniowych m.in. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, kredyty walutowe;
•spadkowych: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i zniesienie współwłasności;
•administracyjnych: o odszkodowanie za drogę przejętą przez gminę lub Skarb Państwa.

Obrona w sprawach karnych:

•udział w przesłuchaniu po zatrzymaniu przez Policję;
•uczestnictwo w posiedzeniu aresztowym;
•występowanie przed sądem pierwszej instancji i w postępowaniu apelacyjnym, oraz Sądem Najwyższym.


Reprezentujemy również osoby pokrzywdzone na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania oraz pokrzywdzonych działających w charakterze oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przez sądem, pokrzywdzonych w postępowaniu wszczętym na skutek złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia.


Szczegóły współpracy z Kancelarią i zakres świadczonej pomocy uzgadniany jest indywidualnie.