Witamy na stronach internetowych Martyna i Świerżewski Kancelaria Prawna s.c.

O Kancelarii Wspólnicy Usługi Honorarium Publikacje Kontakt
 
 
Martyna i Świerżewski Kancelaria Prawna
spółka cywilna

ul. Śniadeckich 12/16 lok. 21
00-656 Warszawa

tel.: + 48 22 12 13 154
tel.: + 48 606 889 799
tel.: + 48 604 937 051
tel.: + 48 539 693 175

biuro@mmmsw.pl


   

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych. Reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach sądowych dotyczących spraw wszczętych przeciwko zakładom ubezpieczeń, których przedmiotem jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych ze szkodą w mieniu lub na osobie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta), dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia AC.

Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc w wielu dziedzinach prawa. Wiodące obszary są następujące:

prawo korporacyjne

Tworzenie i likwidacja spółek, fundacji i stowarzyszeń. Przekształcanie, łączenie i podziały spółek. Proponowanie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia interesów Klientów.

prawo kontraktów

Prawidłowo skonstruowana umowa to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa.  Dokładamy starań, by przygotowywane przez nas umowy najpełniej zabezpieczały interes Klienta. Dzięki temu prowadzenie działalności gospodarczej jest pewniejsze i bardziej przewidywalne.

prawo pracy

Przygotowujemy wszelkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Obejmują one min. umowy o prace, regulaminy, układy zbiorowe pracy. Doradzamy w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą, a pracownikiem pokazując optymalne sposoby ich rozwiązania.

prawo nieruchomości

Nabycie nieruchomości nierzadko wymaga podjęcia wielu czynności prawnych i faktycznych, które doprowadzą do bezpiecznej realizacji transakcji. Tak samo jest w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem budowlanym. Skorzystanie z pomocy prawnej może być w takich sytuacjach przydatne. Taką pomoc zapewniamy.

zamówienia publiczne

Doradzamy zamawiającym jak korzystnie przygotować ogłoszenie o zamówieniu. Pomagamy wykonawcom starającym się o uzyskanie zamówienia. Zastępujemy wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

negocjacje

Reprezentujemy Klientów w prowadzonych przez nich negocjacjach handlowych. Doradzamy, jak optymalnie zakończyć spór z kontrahentem bez kierowania sprawy na drogę sądową. Uzgadniamy warunki porozumień między stronami sporu dbając, by zabezpieczały interes Klientów.

spory sądowe

Sprawujemy zastępstwo prawne w sprawach sądowych i sądowoadministracyjnych. Występujemy na rzecz i w imieniu Klientów przed organami administracji publicznej. Czuwamy, aby ich prawa były należycie chronione na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Świadczymy pomoc prawną Klientom indywidualnym min. w sprawach odszkodowawczych, spadkowych, rodzinnych oraz tych, które wiążą się z zawieraniem umów np: o pracę czy sprzedaży nieruchomości. Oferujemy zastępstwo procesowe przed wszelkimi sądami, a także organami administracji publicznej. Szczegóły współpracy z Kancelarią i zakres świadczonej pomocy uzgadniany jest indywidualnie.

 

 

 

Copyright [2011÷2018] [Martyna i Świerżewski Kancelaria Prawna s.c.] All rights reserved